ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣΘεός ἀεὶ παρών.

Τὸ Παμμέγιστον Πνεῦμα καὶ ἡ Δημιουργὸς Ἐνέργεια, τὸ Πᾶν τὸ πρὸ τοῦ Χρόνου καὶ τὸ μετὰ αὐτόν.

Ἰησοῦς ὁ Υἱὸς τῆς Παναγίας Μαρίας, ὁ μοναδικὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μοναδικὸς Χριστός, ὁ μοναδικὸς Μεσσίας.

Ἀποκάλυψις Θεοῦ διὰ πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου, τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Θεολόγου καὶ Προφήτου. Εὐλογητὸς Πανάξιος ὁ Πανάγιος Ἰωάννης εἰς τοὺς αἰώνας.

Ἐγὼ ὁ γραμματεύς τῆς Θείας Δικαιοσύνης καὶ τιμωρός τῆς Ἄτης Κυρίου, ὁ φέρων γνῶσιν δωρεάν καὶ Λόγον Ἐν ᾯ Χριστός, ὁ μάρτυς Παναγίου Ἰωάννου ὁ Ενώχ.

Ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. (Ἰω. 14:26)

Ἐγὼ Ἰάειρος, ὁ ἐκ Θεοῦ βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἐκ τῆς πενίας αὐτῶν ὁρμώμενος καὶ ἐκ τῶν συντετριμμένων μαρμάρων ἀνιστάμενος, τῶν ταπεινῶν ὁ ταπεινότερος, ὁ οὔτις, ὅς αὖθι καταδείξω τὸν μωροπόνηρον ἐλεεινὸν Μαμωνάν ἤ Σατανᾶν ἤ Ἀβαδδών, τὸν καλούμενον καὶ ἀντίχριστον, ὡς κατ’ αὐτοῦ ὑμετέραν ἔναρξιν.

Λόγος καὶ Ἄτη Κυρίου, εὐλογία καὶ Χάρις καὶ ζωή καὶ ἀσπίς ἐπὶ τῶν τιμίων καὶ χρηστῶν καὶ εὐσεβῶν καὶ ἀγαπώντων καὶ ἐλεημόνων καὶ ἀδικουμένων καὶ ἀδικοπαθούντων καὶ πτωχῶν καὶ πενήτων· Λόγος καὶ Ἄτη Κυρίου, πῦρ καὶ πέλεκυς ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν ἀσεβῶν καὶ ὑβριστῶν καὶ θεομπαιχτῶν καὶ κλεπτῶν καὶ ἀπατεώνων καὶ τοκογλύφων καὶ ἐγκληματιῶν καὶ πολεμοχαρῶν καὶ μολυνόντων τὸν πλανήτην καὶ ἀδίκως πλουτισάντων καὶ ἀδικούντων χήρας καὶ ὀρφανά καὶ νεανίσκους καὶ γέροντας καὶ πτωχούς καὶ πένητας· Λόγος καὶ Ἄτη Κυρίου, ἀπόδοσις δικαιοσύνης ἐπὶ πάντων τῶν ἀδικοπραττόντων καὶ αἰώνιος αἰχμαλωσία ἐπὶ τῶν τοὺς Ἕλληνας αἰχμαλωτισάντων καὶ καταδυναστευόντων, ὁμοῦ μετὰ τοῦ πανηλιθίου ἀρχηγοῦ αὐτῶν, τοῦ μεγάλου Σικχαμένου.

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. (Ἰω. 15:1-2)

Ἡ Ἀποκάλυψις Θεοῦ διὰ πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου συνεγράφη ἐν τῇ Ἑλληνικῇ γλώσσῃ καὶ, ὡς συμβαίνει μὲ πάντα τὰ προφητικὰ, κωδικοποιημένα ἤ κρυπτογραφημένα κείμενα, δύναται νοηθῆναι μόνον μέσῳ τοῦ κώδικος τῆς γλώσσης εἰς ἥν ἀρχικῶς ἐγράφη.


Ὁρῶν τὸ θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως ἐν τῇ καθημερινότητι τὸ πρῶτον σημεῖον τῆς κλήσεως ἐμοῦ ἦν. Τὰ πολλὰ λάθη εἰς τὰς μεταφοράς-μεταφράσεις ἐν τῇ νεοελληνικῇ καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς βαρβαρικαῖς γλώσσαις, πλεῖστα ἐξ ὧν πιθανώτατα ἐπιτηδευμένα, ἐπέτεινον ἐν ἐμοί τὴν σημαντικότητα.

Διὸ καὶ ἀποδίδων ἐν τῇ ἀγγλικῇ ἐπρόσεξα πρωτίστως τὴν ὀρθότητα τῆς μεταφράσεως.

Ἀποκάλυψις Θεοῦ διὰ πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου, κεφάλαιον 13:

1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.


Καὶ στάθηκα στὴν ἀμμουδιά καὶ εἶδα νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὴ θάλασσα ἕνα θηρίο μὲ ἑπτὰ κεφάλια καὶ δέκα κέρατα, δηλαδὴ μὲ ἑπτὰ κέντρα ἀποφάσεων καὶ δέκα μοχλούς προώθησης τῶν ἐπιδιώξεὼν του, μὲ διαδήματα, δηλαδὴ σοβαροφανεῖς ἐπισημότητες πάνω στὰ κέρατά του καὶ μὲ ὀνόματα βλασφημίας στὶς κεφαλές του, δηλαδὴ κέντρα ποὺ παίρνουν ἀποφάσεις βλάσφημες, ἐξαπατητικές, ἐγκληματικές.


Κάπως ἔτσι περιεγράφη ὁ Σατανάς καὶ στὸ Κεφάλαιον 12, μὲ τὴ διαφορά ὅτι ἐκεῖ εἶχε μόνο διαδήματα στὶς κεφαλές καὶ τίποτα στὰ κέρατα, σημεῖο ποὺ σημαίνει ὅτι συνήθιζε νὰ κρύβῃ τὴ βλασφημία ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις του, ἐνῷ ἐδῶ εἶναι σὲ προχωρημένο στάδιο θυμοῦ καὶ ἀλαζονείας, ὅπου εἶναι κατάδηλη ἡ βλασφημία καὶ δείχνει σὲ ὅλους τὸ πραγματικὸ του πρόσωπο.


2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην·

Καὶ τὸ θηρίο αὐτό ἔμοιαζε μὲ λεοπάρδαλη μὲ πόδια σὰν ἀρκούδα καὶ στόμα σὰν λιοντάρι. Προσέχομεν ἐδῶ τὴν ὁραματιστικὴ διατύπωση τοῦ ἑνὸς στόματος παρὰ τὶς ἑπτὰ κεφαλές. Καὶ τοῦ ἔδωσε ὁ Σατανάς τὴν δύναμὴ του καὶ τὸν θρόνο του καὶ μεγάλη ἐξουσία, εἶναι δηλαδή ὁ πληρεξούσιὸς του στὴ Γῆ, τὸ «alter ego» του.


3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.


Μία ἀπὸ τὶς κεφαλές του ἦταν σφαγμένη ἑτοιμοθάνατη, ἀλλὰ θεραπεύθηκε ἡ πληγή τοῦ θανάτου της καὶ ἐθαύμασε ὅλη ἡ οἰκουμένη τὴν ἱκανότητα τοῦ θηρίου.


Ἡ κεφαλή αὐτή εἶναι ἡ Γερμανία, ἡ ὁποία μετὰ τὸ Ναζιστικὸ καθεστώς καὶ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (ὅπου ἡ Γερμανία ἔδρασε ἀναμφίβολα σὰν τὸ τέρας τοῦ Ἀντίχριστου) βομβαρδίστηκε, κατεδαφίστηκε, σφαγιάστηκε καὶ κόπηκε στὰ δύο. Ἀλλὰ στὴ συνέχεια ἀνοικοδομήθηκε καὶ ξανάφτιαξε τὴν οἰκονομία της πολὺ γρήγορα ἐνῷ ἀργότερα ἐπανενώθηκε, προκαλώντας τὸν θαυμασμό ὅλου τοῦ κόσμου («γερμανικὸ θαῦμα»).


4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ;


Καὶ ἀφοῦ εἶδαν ὅλοι τὴν δύναμη καὶ τὴν ἱκανότητα τοῦ θηρίου νὰ αὐτοϊᾶται, προσεκύνησαν ὅλοι τὸν δράκοντα (τὸν Σατανά) ποὺ ἔδωσε τὴν ἐξουσία στὸ θηρίο καὶ προσεκύνησαν τὸ θηρίο πιστεύοντας ὅτι δὲν εἶναι κανείς ἱκανός νὰ πολεμήσῃ ἐναντίον του. Ἡ ἀναφορά τῆς δυνατότητος πολέμου ὑπονοεῖ ὅτι τὸ θηρίο ἔχει πολεμικὴ μηχανή, διαθέτει δηλαδή πιθανότατα μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις.


5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.


Καὶ τοῦ δόθηκε ἡ ἐξουσία καὶ ἡ δυνατότητα νὰ μεγαλοστομῇ, νὰ βλασφημῇ, καὶ νὰ κάνῃ πολέμους. Καὶ αὐτό βλασφήμησε τὸν Θεό, τοὺς Ἀγίους καὶ τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τοῦ δόθηκε ἡ δύναμη νὰ κάνῃ πόλεμο κατὰ τῶν Ἁγίων καὶ νὰ τοὺς νικήσῃ, θοῦ Κύριε, καὶ τοῦ δόθηκε ἐξουσία πάνω σὲ ὅλες τὶς φυλές, τοὺς λαούς, τὰ ἔθνη, τὶς γλῶσσες. Καὶ θὰ προσκυνήσουν αὐτό ὅλοι οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆ, ποὺ δὲν εἶναι ἐγγεγραμμένοι στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Ἀναφέρεται χρόνος 42 μηνῶν, τριῶν καὶ ἡμίσεος ἐτῶν, ὅπου τὸ θηρίο θὰ ἔχῃ τὴν ἀσυδοσία πάνω στὴν γῆ, καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἀλαζονεία. Ὁ ἀμνός ὁ ἐσφαγμένος ἀπὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν διδασκαλία, τὴν ζωή καὶ τὴν θυσία του ταυτίστηκε καὶ συμβολίζει ὅλους τοὺς πτωχούς καὶ ἀθώους ἀνθρώπους ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀδελφοσύνη, ἀπὸ τὴν ἀρχή τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶναι ἐπιλεγμένοι ἀπὸ τὸν Δημιουργό θὰ προσκυνήσουν τὸ θηρίο.


9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.


Ἐὰν ἔχει κάποιος αὐτιά, ἄς ἀκούσῃ: Ἐὰν κάποιος κρατῇ αἰχμαλώτους, θὰ αἰχμαλωτισθῇ. Ἐὰν κάποιος δολοφονῇ, θὰ δολοφονηθῇ. Διότι αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ πίστη καὶ (ὡς ἐδῶ) ἡ ὑπομονή τῶν ἁγίων.

Ἡ ὑπομονή τῶν ἁγίων ἔχει ἐξαντληθεῖ καὶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπομένει στὸ Κακό βαίνει πρὸς τὸ τέλος του.

Ὁ στίχος 10 εἶναι ὁ περισσότερο κακοποιημένος στὶς μεταφράσεις στὰ Ἀγγλικά, ὅπου δίνεται συνήθως τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο νόημα! Ἀλλὰ καὶ σὲ νεοελληνικὲς ἐκδόσεις (πχ Ὕψιλον/βιβλία, 1985, Ὀδ.Ελύτη): «Ἄν εἶναι γιὰ νὰ γίνεις αἰχμάλωτος, αἰχμάλωτος νὰ γίνεις/ ἄν εἶναι γιὰ νὰ μαχαιρωθεῖς, νὰ μαχαιρωθεῖς / τέτοιας λογῆς εἶναι ἡ ἀντοχή καὶ ἡ πίστη τῶν ἁγίων»...


11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.


Καὶ εἶδα νὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ τὴ γῆ ἄλλο θηρίο, ποὺ εἶχε δύο κέρατα ποὺ ἔμοιαζαν σὰν κέρατα ἀρνιοῦ καὶ μιλοῦσε σὰν δράκων.


Ἐδῶ ἐμφανίζεται τὸ δεύτερο θηρίο. Τὰ δύο κέρατα ποὺ μοιάζουν σὰν ἀρνιοῦ, σημαίνουν ὅτι τὸ θηρίο διαθέτει δύο κύριους μοχλούς προωθήσεως τῶν ἐπιδιώξεών του, ποὺ μοιάζουν ἀθῶοι (π.χ. πρῶτον, γρήγορες καὶ καλύτερες τηλεπικοινωνίες καὶ δεύτερον, ἀποτελεσματικότερη καὶ διάφανη διακυβέρνηση).


12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.


Καὶ ἀσκεῖ ὅλη τὴν ἐξουσία τοῦ πρώτου θηρίου γιὰ λογαριασμό του, μπροστά του. Καὶ κάνει τὴν γῆ καὶ τοὺς κατοικοῦντες σ’ αὐτή νὰ προσκυνήσουν τὸ πρῶτο θηρίο.


13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.


Καὶ κάνει ἐντυπωσιακὰ πράγματα, μέχρι καὶ φωτιά νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό στὴ γῆ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους.

Τὸ ὅτι κατεβάζει φωτιά ἀπὸ τὸν οὐρανό σημαίνει ὅτι ἔχει ἐντυπωσιακὲς ἱκανότητες νὰ κάνῃ πραγματικά θαυμαστὰ, ἐντυπωσιακὰ, καταπληκτικὰ πράγματα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι βλέπουν μὲ θαυμασμό. Τὸ νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό στὴ γῆ, ἀντιστοιχεῖ στὴν ἔκφραση «κατεβάζω» κάτι, «download».


14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.


Καὶ ἐξαπατᾷ τοὺς ἀνθρώπους στὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα τοῦ ἀνατέθηκαν νὰ κάνῃ ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγοντας σ’ αὐτούς νὰ κάνουν (λατρευτικὴ) εἰκόνα γιὰ τὸ θηρίο ποὺ ἡ σφαγμένη του κεφαλή θεραπεύτηκε καὶ ἐπέζησε. Ἐδῶ προσέχουμε ὅτι ἡ λεγόμενη «virtual reality» (ποὺ ἐπὶ λέξει μεταφράζεται: κατά προσέγγιση, σχεδὸν πραγματικότητα) στὰ ἑλληνικά ἀπεδόθη ὡς «εἰκονική» σὲ εὐθεῖα ἀναφορά πρὸς τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου.


15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.


Καὶ δόθηκε σὲ αὐτό πνεῦμα γιὰ νὰ δώσῃ στὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, γιὰ νὰ μιλήσῃ καὶ νὰ πράξῃ ἡ εἰκόνα τοῦ θηρίου, ὅτι ὅσοι δὲν προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου νὰ φονευθοῦν.


16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,


Καὶ ὑποχρεώνει ὅλους, τοὺς μικρούς καὶ τοὺς μεγάλους, τοὺς πλούσιους καὶ τοὺς φτωχούς, τοὺς ἐλεύθερους καὶ τοὺς δούλους, νὰ δεχτοῦν χάραγμα στὸ δεξί τους χέρι ἤ στὸ μέτωπό τους.

Τί εἶναι τὸ χάραγμα; Εἶναι ἕνα τσιπάκι ἐμφυτευόμενο στὸ χέρι ἤ στὸ μέτωπο; Ἤ μήπως εἶναι ἁπλῶς ἡ ὑποχρεωτικὴ χρήση, ὁ ἐθισμός, ἕνας ἀριθμός ποὺ δὲν ξεχνιέται; Ὑπάρχει ἡ έκφραση «χαράχτηκε στὴ μνήμη μου» γιὰ πράγματα ποὺ δὲν μποροῦμε ἤ δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουμε.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἤδη ἔχουμε στὴ μνήμη μας (μέτωπο) πρόχειρους γιὰ ἄμεση χρήση ἀριθμούς, PIN κλπ, ἐνῷ κάποιους ἄλλους ἀριθμούς τοὺς θυμοῦνται καλύτερα τὰ χέρια μας (πχ στο κινητὸ τηλέφωνο). Δὲν εἶναι αὐτοί οἱ ἀριθμοί ποὺ μᾶς «χαράσσουν»/ μαρκάρουν/ ταυτοποιοῦν;


17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.


Ἔτσι ποὺ νὰ μὴ μπορεῖ κανείς νὰ ἀγοράσῃ ἤ νὰ πωλήσῃ παρὰ μόνο ὅποιος ἔχει τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου, ἤ τὸν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.


 “No internet, no commerce” «Χωρὶς τὸ ἴντερνετ, δὲν θὰ ὑπάρχει ἐμπόριο» ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σλόγκαν ποὺ χρησιμοποίησε στὴν ἀρχή ὁ Ἄλ Γκόρ, πρωτεργάτης τοῦ διαδικτύου.


· Ρητά προφητεύεται ὅτι τὸ χάραγμα δὲν θὰ τὸ ἔχουν ὅλοι. Κάποιοι θὰ τὸ ἔχουν, κάποιοι ἄλλοι θὰ ἔχουν τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τὸν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ μέθοδοι ἐπιβολῆς δὲν θὰ εἶναι αὐστηρά ὑποχρεωτικοί γιὰ ὅλους, ἀλλὰ θὰ παρέχονται κάποια περιθώρια ἐπιλογῆς, ὅπως ἐπίσης σημαίνει ὅτι δὲν θὰ εἶναι μόνον μὲ τὴν μορφή τσίπ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἤδη ἰσχύουσα μορφή ἀριθμῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ σημαντικὲς συναλλαγές καὶ ἀπαγορεύεται νὰ ξεχαστοῦν.


· Ἡ ἔκφραση «ἀριθμός τοῦ ὀνόματος» παραπέμπει ἀμέσως καὶ χωρὶς ἀμφιβολίες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιατί μόνο στὴν ἑλληνική ὅλα τὰ γράμματα ἦταν καὶ ἀριθμοί καὶ μόνο στὴν ἑλληνική ὑπῆρχε ἡ ἔννοια τοῦ λεξάριθμου (ἡ κάθε λέξη ἀντιστοιχοῦσε σὲ ἕνα ἀριθμητικὸ σύνολο).


· Αὐτό καὶ μόνο τεκμηριώνει ἀδιάσειστα τὴν ἄποψη ὅτι ὁ κώδικας τοῦ προφητικοῦ κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἑλληνικός καὶ συνεπῶς μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα μπορεῖ νὰ νοηθῇ καὶ νὰ «ἀποκωδικοποιηθῇ».


Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς Ἐκκλησίαις:


ΙΔΟΥ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ!


18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'.


Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ἡ σοφία. Ὅποιος ἔχει μυαλό ἄς ὑπολογίσῃ τὸν ἀριθμό τοῦ θηρίου. Διότι εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου. Καὶ ὁ ἀριθμός αὐτός εἶναι χξς΄ (666, ἑξακόσια ἑξήντα ἕξι).


· Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ κλειδί γιὰ τὴν κατανόηση τῆς προφητείας. Ἐπειδὴ ρητά ἀναφέρεται ὅτι «ἀριθμός γὰρ ἀνθρώπου ἐστί». Δηλαδὴ, δὲν εἶναι ἀριθμός τοῦ Θεοῦ (πχ ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε τὴν ἕκτη μέρα), ἀλλὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μποροῦμε νὰ τὸν δοῦμε ἤ νὰ τὸν ὑπολογίσουμε, ἐφόσον βέβαια γνωρίζουμε ἑλληνικά.


· Ὁ Ἰωάννης ἀναφέρει τὸν ἀριθμό «χξς», ποὺ μεταφράζεται σὲ 666, ἑξακόσια ἑξήντα ἕξι. Στὶς μεταφορές καὶ μεταφράσεις ὅπου ἀναγράφεται εἴτε ὡς 666, εἴτε ὁλογράφως ἑξακόσια ἑξήντα ἕξι, εἴτε ὡς χξστ, ΔΕΝ εἶναι δυνατόν νὰ γίνῃ ἡ σωστὴ κατανόηση-ἀποκωδικοποίηση.


· Τὸ γράμμα «ς» στὴν ἐποχή τοῦ Ἰωάννη ἦταν τὸ ἕκτο γράμμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου, ὁ ἦχος του ἦταν «στ» ἐκτὸς ἄν ἦταν στὸ τέλος, τὸ ὄνομά του «στίγμα» καὶ ταυτόχρονα ἦταν καὶ ὁ ἀριθμός 6.


· Μιλώντας γιὰ σύμβολα, τὸ χς’ (χι καὶ στίγμα) συμβολίζουν τὸν Χριστό. Σᾶς ἔχω ἤδη πεῖ ὅτι τὸ Ξ (ξι) ὡς θεῖον σύμβολον σημαίνει τὴν Ξέσιν (ξύσιμο=διαγραφή, ἀπόξεση), ἐνῷ σχηματικά τὸ ξ συμβολίζει τὸν Ὄφι, ἑπομένως τὸ χξς' δείχνει τὸν Όφι νὰ διαρρηγνύει/ἀποξέει/διαγράφει τὸ σύμβολο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄρα σωστά τὸ χξς, ὡς ἀριθμός καὶ σχῆμα καὶ σύμβολο, ἀντιπροσωπεύει τὸν Ἀντίχριστο.


· Τὸ ὄνομα «στίγμα» σὰν λέξη ἔχει τὶς ἔννοιες: 1. Σῆμα, κατάδειξη (δῶσε στίγμα, δηλαδὴ δῶσε σῆμα ἤ δεῖξε μου) 2. ἡ ἀκριβὴς τοποθεσία («γεωγραφικὸ στίγμα» οἱ γεωγραφικὲς συντεταγμένες) καὶ 3. ἡ ὕπαρξη, τὸ «μαρκάρισμα» (τὸ χάραγμα) μιᾶς μολυσματικῆς ἤ ἀνίατης ἀσθένειας (τὸ στίγμα τῆς ἀναιμίας, τὸ στίγμα τῆς σχιζοφρένειας).


· Τὸ ἐπίσημο ὄνομα τοῦ ἴντερνετ εἶναι “World Wide Web”, εὐρέως γνωστό ὡς “WWW”. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε τὸν ἀριθμό τοῦ ὀνόματός του, πρέπει νὰ τὸ δοῦμε στὰ ἑλληνικά.


· Στὶς ἑλληνικὲς γραφομηχανές καὶ τώρα στὰ κομπιοῦτερ, τὸ πλῆκτρο “w” ἤ “W” εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ πλῆκτρο «ς». Ὅταν καλοῦμε τὸ διαδίκτυο-ἴντερνετ ἀπὸ τὰ πληκτρολόγιά μας, ἐνῷ ἔχουμε ξεχάσει νὰ γυρίσουμε σὲ ἀγγλικά, ἀντὶ γιὰ τὸ “www” ἤ “WWW”, βλέπουμε μπροστά μας τὸ «ςςς»


· Ὅπως ἤδη εἴπαμε, τὸ «ς» εἶναι ὁ ἀριθμός 6, ἑπομένως τὸ «ςςς» εἶναι τρεῖς φορές τὸ 6, τὸ 666.


· Στὰ νέα ἑλληνικά τὸ «ς» ἔχει τὸν ἦχο «σ» καὶ ἄν διαβαστεί σὰν λέξη τὸ «ςςς» ἀκούγεται ὁ ἦχος «σσσ». Ὁ ἦχος «σσσ» στὸ στόμα τοῦ Ἕλληνα ἔχει αὐστηρά δύο ἔννοιες, εἴτε: 1. Διαταγή γιὰ σιωπή, μαρτυρώντας τὴν ἐπιθυμία καὶ πρακτική τοῦ θηρίου νὰ ἐπιβάλει τὴν μεγάλη Σιωπή, ἐξαφανίζοντας ὅλες τὶς ἀντίθετες φωνές, εἴτε: 2. Τὸ σύρσιμο τοῦ φιδιού, μαρτυρώντας τὴν κίνηση τοῦ Ἑρπετοῦ.


· Ταυτόχρονα ὅμως τὸ «ς» διαβάζεται «στίγμα», ἑπομένως διαβάζουμε τρεῖς φορές στίγμα, δηλαδὴ «τὸ στίγμα γιὰ τὸ στίγμα τοῦ στίγματος» καὶ γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι, 1ον Μᾶς δίνει σῆμα, μᾶς καταδεικνύει, 2ον τὴν ἀκριβῆ τοποθεσία 3ον τῆς μολυσματικῆς καὶ ἀνίατης ἀσθένειας.


Ὅλα αὐτά γιὰ νὰ γίνουν κατανοητά, χρειάζεται νὰ ἔχει κάποιος σοφία; Ἴσως, ἀλλὰ αὐτό ποὺ χρειάζεται ὁπωσδήποτε τώρα, εἶναι τὸ νὰ ἔχει αὐτιά.


Γενικά μιλώντας, οἱ ἄνθρωποι ποὺ κερδίζουν ἀπὸ τὸ ἴντερνετ, καθὼς καὶ οἱ ἐθισμένοι σὲ αὐτό, δὲν ἔχουν αὐτιά γιὰ νὰ ἀκούσουν. Οἱ ὑπόλοιποι μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ζοῦμε τὶς ἡμέρες στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ἡ προφητεία. Ἑπομένως ἀκριβῶς αὐτές ἐδῶ εἶναι οἱ μέρες ποὺ μποροῦμε νὰ ἀποκρυπτογραφήσουμε σωστά τὸ πραγματικὸ νόημα τοῦ κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐνῷ οἱ μέχρι τώρα ἀπόπειρες ἑρμηνειών θὰ πρέπει μᾶλλον νὰ θεωρηθοῦν ἄστοχες.


Τί πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὸ διαδίκτυο;


· Πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ προστατεύσουμε τὴν ἀνθρώπινή μας φύση ἀπέναντι σὲ κάθε ἀπόπειρα ρομποτοποίησης καὶ καθολικοῦ ἐλέγχου. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀπορρίψουμε τὸ χάραγμα, ἀλλὰ ὁμοίως πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ σὲ ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἀριθμοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς ψηφιακῆς κάρτας (κάρτα τοῦ πολίτη), ὅπου σταδιακά θὰ εἰσάγουν τὸ σύνολο τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων.


· Δεύτερον, ἀποφεύγουμε ἀπολύτως τοὺς «τόπους κοινωνικῆς δικτύωσης», δηλαδὴ τοὺς διάφορους ἱστοτόπους στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ καταθέτουμε τὰ προσωπικὰ μας στοιχεῖα, τὶς προσωπικὲς μας σκέψεις καὶ ἀπόψεις, τὶς προσωπικὲς μας ἐμπειρίες καὶ ἐπιθυμίες. Αὐτοί οἱ ἱστότοποι, ὅπως πχ τὸ Facebook, τὸ twitter κλπ κάνουν τὴν δουλειά ποὺ ἔκανε παλαιότερα ἡ τοπικὴ Ἀσφάλεια, νὰ φακελώνουν δηλαδὴ ὅλους τοὺς πολίτες. Κάποια πρόσφατα παραδείγματα ἐπιβολῆς ποινῶν σὲ πολίτες γιὰ σχόλια στὸ twitter ἀποτελοῦν σαφὲς προάγγελμα γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον.


· Τρίτον, θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε τὴ χρήση τοῦ email γιὰ τὰ πιὸ σημαντικά ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία μας, γνωρίζοντας ὅτι τὸ email δὲν παρέχει ἀσφάλεια. Ὁμοίως πρέπει νὰ σκεφτόμαστε καὶ γιὰ τὰ τηλεφωνήματά μας.


· Τέταρτον, στὸ μέτρο ποὺ μποροῦμε, νὰ ἔχουμε τὰ σημαντικώτερα ἀπὸ τὰ προσωπικὰ μας ἔγγραφα σὲ ξεχωριστὴ μονάδα (δισκέτα, usb) ἤ σὲ ἄλλο κομπιοῦτερ, ποὺ νὰ μὴ συνδέονται μὲ τὸ ἴντερνετ, ἔτσι ποὺ νὰ μὴ κινδυνεύουν νὰ ἀναγνωσθοῦν ἀπὸ τρίτους.


· Πέμπτον, πάντοτε διακόπτουμε τὴν σύνδεση τοῦ ἴντερνετ, ὅταν δὲν τὸ χρησιμοποιοῦμε. Ἐπίσης ἀποφεύγουμε νὰ δεχόμαστε στὸ κομπιοῦτερ μας λογισμικό παρακολούθησης τῶν προτιμήσεων μας (client profile software).

· Ἕκτον, στὸν βαθμό ποὺ γνωρίζουμε, χρησιμοποιοῦμε τὰ «δύο κέρατα ὅμοια ἀρνίῳ» ἐναντίον του. Η πειρατεία καὶ καταστροφή (hacking) τῶν ἐλεεινῶν ἱστοτόπων, ἡ διαρροή ἐπισήμων βλάσφημων ἐγγράφων, ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐλεύθερης διακίνησης τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἀπόψεων μέσα ἀπὸ τὸ ἴντερνετ, εἶναι πρὸς τὴ σωστὴ κατεύθυνση. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἐσεῖς τώρα διαβάζετε αὐτὸ τὸ κείμενο καὶ, ἄν τὸ ἐνστερνίζεστε, τὸ διαβιβάζετε σὲ ἄλλους.


· Τέλος, καλοῦμε ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Δημιουργίας Του καὶ κατὰ τοῦ ἀντιχρίστου, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς πιστούς ἐν Ὀρθοδοξίᾳ,, οἱ ὁποῖοι ἐξ ὁρισμού φέρουν τὸ κύριο βάρος, νὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο στὴ σωστή κατεύθυνση. Στὸ κάτω-κάτω τὰ ὀρθόδοξα Ἔθνη ἦταν αὐτά ποὺ πραγματικά πολέμησαν καὶ ὑπεραμύνθηκαν τῆς ἐλευθερίας ὅλου τοῦ κόσμου ἐνάντια στὸ ἀντίχριστο τέρας τοῦ Ναζισμοῦ, δυστυχῶς μὲ τὶς μέγιστες ἀπώλειες. Ἀτυχῶς, παρὰ τὰ κελεύσματα τοῦ Κυρίου, πολλοί ἀπὸ τὸν Κλῆρο δὲν κάνουν τίποτα ἄλλο παρὰ νὰ ἐξασκοῦν τὴν ἀρχαία τέχνη τοῦ φαρισαϊσμοῦ.


· Καὶ βεβαίως, ὅλοι προσευχόμαστε στὸν Θεό γιὰ ἔλεος καὶ συγχώρεση, γνωρίζοντας ὅτι αὐτές ἐδῶ εἶναι οἱ μέρες τῆς προφητείας.


Ἀποκάλυψις Παμμεγίστου Θεοῦ διὰ Πνεύματος Παναγίου Ἰωάννου, θεία προσφορά γνώσεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀγαπητότερον τῶν δημιουργημάτων Αὐτοῦ, τὸν Ἄνθρωπον.

Εἴθε ὁ Ἄνθρωπος ἔχοι οὖς ἵνα ἀκούῃ.

Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι· καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. (Ἰω. Ἐπιστ. Α΄ 4:2-3)

Μέγας καὶ Πανάξιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ὁ μοναδικὸς Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ Μεσσίας, ὁ μόνος Ἰσχυρός κατέχειν τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ μόνος Ἱκανός ἀνοίγειν τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, ὁ μόνος Ἄξιος ῥυθμιστής τῶν ἑπτὰ σαλπίγγων, ὁ μόνος Ἀλάθητος σκοπευτής ἐπὶ τῶν ἑπτὰ κεφαλῶν τοῦ θηρίου.

Καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. (Ἰω. 14:13)


Ἐν ταῖς ἡμέραις Κυρίου ὁμοῦ προσεύχεσθε πάντες οἱ εὐσεβεῖς τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα τὰ πάντα γένηται συμφώνως πρὸς τὸ Θέλημα τοῦ Πατρός.

Θεία Κρίσις καὶ Παναγία Ἄτη ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων, Ἀναίρεσις ἀνθελλήνων καὶ ἠλιθίων ἀσεβῶν, Εὐτυχία ἐπὶ εὐσεβῶν καὶ Ἑλλήνων.

Ἀμήν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προσευχή για τις δύσκολες στιγμές

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Η κατάσταση της ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος